Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Darki Administratie, gevestigd te Drachten, hierna te noemen opdrachtnemer.

A.    Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
1.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2.    Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
3.    Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B.    Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2.    Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slecht werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C.    Aanvang en duur van de overeenkomst

1.    De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekenende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2.    Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D.    Gegevens opdrachtgever

1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.    Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaald onder de N, aan deze geretourneerd.

E.    Uitvoering opdracht

1.    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2.    Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Pagina 1 van 4
3.    Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
4.    Indien de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of  bedrijf van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
5.    De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

F.    Geheimhouding en exclusiviteit

1.    Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen
2.    Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistisch of vergelijkende doeleinden.
3.    Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G.    Intellectuele eigendom

1.    Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.    Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3.    Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H.    Overmacht

1.    Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2.    Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerst lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I.    Honorarium

1.    Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.


Pagina 2 van 4

2.    Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3.    Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

J.    Betaling

1.    Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen girorekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2.    Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 39,=.
4.    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K.    Reclame

1.    Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2.    Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.    Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

L.    Aansprakelijkheid

1.    Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met , dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2.    Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3.    Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.


Pagina 3 van 4

4.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt voor of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

M.    Opzegging

1.    Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3.    Indien er voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

N.    Opschortingsrecht

1.    Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2.    Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

O.    Toepasselijk recht en forumkeuze

1.    Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3.    Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

 

Jaarlijks wordt de belastingwetgeving aangepast en dat kan voor u als ondernemer een tijdrovende zaak zijn om op de hoogte te blijven. Doordat wij deze wetgeving op de voet volgen kunnen wij u voorzien van een gedegen advies.

Indien u uw administratie voor een deel zelf verricht, kunt u de aangifte omzetbelasting door ons laten invullen. Wij berekenen, na een controle van de door u geboekte administratie, aan de hand van uw omzetcijfers en de betaalde voorbelasting de af te dragen of te ontvangen omzetbelasting. Indien wij uw administratie als geheel verzorgen, heeft u helemaal geen omkijken naar de aangifte omzetbelasting. Uw aangifte omzetbelasting wordt dan periodiek door ons ingevuld.

Aan de hand van de jaarrekening en de door u verstrekte gegevens, verzorgen wij jaarlijks uw aangifte inkomsten-belasting.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij:

 • Invullen aangifte Inkomstenbelasting
 • Invullen aangifte Vennootschapbelasting
 • Het indienen van verzoek- en bezwaarschriften
 • Controle van uw voorlopige en/of definitieve belastingaanslagen.

Darki Administratie is een jong en klein administratiekantoor waar een persoonlijke benadering van u als cliënt een vanzelfsprekendheid is. Want wij begrijpen dat u uw administratie niet zomaar uit handen geeft, daar is vertrouwen voor nodig. Wij richten ons met name op de kleine en middelgrote ondernemers.

Het uitbesteden van (een deel van) de administratie aan ons geeft u als ondernemer meer tijd voor de kernactiviteiten van uw onderneming.

U kunt bij ons terecht voor uw financiele administratie en belasting-aangiften en -adviezen. Of het nu gaat om een "schoenendoos"- of digitale administratie, wij zorgen ervoor dat uw zaken in orde komen. Wij presenteren u de zaken niet ingewikkelder dan ze zijn, maar helder en overzichtelijk.

Wat wij doen

Begeleiden van ondernemers bij het op orde brengen en houden van de financiële administratie,zoals:

 • begeleiding bij het voeren van de boekhouding;
 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • voeren van loonadministraties;
 • opstellen van managementrapportages;
 • en hulp bij ondernemingsplannen voor een bankfinanciering.

Hulp bij het voldoen aan de verplichtingen die het Rijk en de Belastingdienst voor de ondernemer en particulier heeft opgesteld, zoals:

 • verzorgen van aangiften omzetbelasting;
 • verzorgen van aangiften inkomstenbelasting;
 • verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting;
 • opstellen van publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en alle advies hieromtrent.

Uw financiële administratie is één van de pijlers waar uw onderneming op rust. Dit betekent dat uw administratie ten alle tijde up to date en overzichtelijk moet zijn. U kunt ervoor kiezen om uw financiële administratie geheel aan ons uit te besteden. Wij verwerken maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van de BTW-aangifte) uw adminstratie en doen verzorgen de BTW-aangifte. Eventueel maken wij een tussentijdse balans en een reslutatenrekening op. Na elk boekjaar maken wij de jaarrekening op.

U kunt er ook voor kiezen zelf uw administratie te doen en de controles en BTW-aangiften aan ons uit te besteden. Ook hier maken wij na elk boekjaar de jaarrekening op.

In alle gevallen controleren en beoordelen wij uw administratie en laten wij u duidelijk zien wat de stand van zaken is. De jaarrekening wordt altijd besproken met de klant.

Hier in het kort nog even de zaken waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

 • Het verwerken van uw boekhouding, verdeeld in kostenplaatsen
 • Verwerkingsverslagen van dagboeken, grootboek en subadministraties
 • Het opmaken van een tussentijdse balans en een periodieke resultatenrekening
 • Verzorging van de aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting
 • Het op juistheid controleren van uw financiële handelingen
 • Verzorging van uw jaarrekening.

Darki Administratie, zorg voor uw administratie!